loading
 • Kumulovaná výše odchytů:
 • do 500
 • 501-5000
 • 5001-10000
 • 10001-20000
 • 20001-30000
 • 30001-40000
 • 40001-50000
 • nad 50000
 • 1 počet míst v okrese

 

Jak používat aplikaci kurovcoveinfo.cz

Aplikace kurovcoveinfo.cz je vytvořena s maximálním ohledem na přehlednost a intuitivní ovládání. Hlavním výstupem projektu KŮROVCOVÉ INFO je mapa s barevným vylišením akumulované výše odchytů, ze které se uživatel dostává k detailům jednotlivých ploch.
 
více

MAPA

Po kliknutí na šedé kruhy s čísly na mapě se zobrazí stručný výpis posledních odchytů na plochách v daném okrese včetně průměrného akumulovaného odchytu. Průměrný akumulovaný odchyt je na mapě vylišen takto:
Slabý stupeň – do 1 000 ks (zelená)
Střední stupeň – 1 000–4 000 ks (oranžová)
Silný stupeň – nad 4 000 ks (červená)

Mapu lze scrolováním nebo tlačítkem v horním levém rohu přibližovat a oddalovat. Bod je umístěn vždy na střed okresu.

DETAIL

Po rozkliknutí kruhu na mapě je dalším krokem rozkliknutí položky „detail". V detailech jednotlivých okresů jsou vypsány všechny sledované plochy v okrese včetně historie měření a parametrů jednotlivých ploch. Součástí výpisu je graf, který ve sloupcích ukazuje odchyty v jednotlivých termínech (výše se odečítá na ose y a lze ji zjistit také najetím myši na sloupec). Spojnicí je v grafu zobrazena kumulovaná křivka odchytu, tzn. odchyty od začátku rojení až do konce letové aktivity lýkožrouta smrkového.
Zpět na úvodní stránku se lze vrátit kliknutím na logo aplikace v horním levém rohu nebo na položku „úvod" v horním menu.

ODCHYTY

Odběry provádí respondenti v pravidelném intervalu 7 dnů a následně vkládají informace do aplikace. Systém kontroluje vkládaná data a v případě významných odchylek kontaktuje administrátor respondenta z důvodu ověření dat. Odchyty jsou prováděny z lapačů s feromonovým odparníkem (typ lapače a odparníku je uveden v detailu plochy).

FILTRY

Plochy lze filtrovat podle okresů a podle nadmořské výšky (100 m intervaly). V levé části stránky pod mapou je možné vybrat ze seznamu okresy, pod nimi je posuvná volba výškového rozpětí.
Aplikace také obsahuje užitečné informace o lýkožroutovi smrkovém (Ips typographus), obraných opatřeních, manuál a dotazník pro respondenty.


méně

Vyhodnocení průběhu rojení l. smrkového - červen 2016

Projekt Kůrovcové info (www.kurovcoveinfo.cz) shromažďuje údaje o průběhu rojení lýkožrouta smrkového na velké části našeho území. Celkem 114 respondentů uskutečnilo od jeho spuštění do začátku června více než 650 odběrů z feromonových lapačů na 145 odchytových místech. Pokryto bylo více než 90 % okresů v ČR. LOS VÚLHM, v. v. i., jako hlavní odborný partner projektu přináší první zhodnocení výstupů.
 
více

Co vypovídá dosavadní struktura a množství dat

Z dosažených výsledků vyplývá, že situace v jednotlivých krajích se liší, a to někdy i dosti výrazně. Začátek rojení se s různou nadmořskou výškou mění, ale tyto změny nejsou vždy zcela logické, občas z grafů vyplývá, že ve vyšších nadmořských výškách začíná rojení dříve než v nižších. To je však způsobeno nejen nejednotným počátkem odchytů, ale i výběrem lokalit (expozice, umístění do aktivního ohniska apod.). Navíc právě ve vyšších nadmořských výškách pocházejí údaje často pouze z jedné lokality a současně i z jednoho feromonového lapače, takže jsou použity absolutní hodnoty. Z nižších poloh, kde je více odchytových míst a výsledky pocházejí z více feromonových lapačů na jedné ploše, uvedené průměry tyto extrémy částečně eliminují. Ještě vhodnější by bylo použít medián, ale k tomu se dostaneme snad v blízké budoucnosti, až bude více údajů. I přesto jsou tyto údaje velmi cenné, ovšem v této fázi od nich nelze očekávat více než informaci o průběhu rojení na dané lokalitě. Je však možné porovnat tyto výsledky s odchyty z jiných lokalit ve stejné nadmořské výšce a z toho lze usoudit i na případnou extremitu daného stanoviště. Čím více bude odchytových míst, tím budou výsledky věrohodnější, i když někdy mohou být obtížně vysvětlitelné (taková je příroda).

Letošní rojení začalo relativně pozdě

V rámci celorepublikového vyhodnocení je pak již patrné (i díky většímu celkovému počtu odběrů), že rojení v letošním roce započalo relativně pozdě (ve srovnání s minulými lety). Již koncem dubna byly zaznamenány ojedinělé odchyty, a to v nejnižších nadmořských výškách a obecně v teplejších oblastech, avšak následné ochlazení začátek rojení zbrzdilo. Začátek rojení připadl na začátek května (18. týden) a pokračovalo poté v průběhu následujícího týdne. Ve 20. týdnu došlo v nižších polohách k poklesu průběhu rojení, avšak v polohách 900–999 m n. m. teprve započalo. V nadmořské výšce 800–899 m se objevil první vrchol teprve ve 21. týdnu a 22. týden byl s výjimkou nejnižších poloh vrcholem jarního rojení. Tento vývoj rojení byl do jisté míry ovlivněn rozkolísaným průběhem počasí během května – střídání delších chladných a deštivých period s krátkými teplými periodami intenzitu rojení značně ovlivnilo, to nebylo tak výrazné a intenzivní jako v minulých letech. Díky tomuto počasí bylo rojení rozvleklé a přerušované. To se projevovalo jednak lokálně, ale bylo to patrné i v rámci celostátního hodnocení. Do hodnocení nelze zcela objektivně zahrnout 23. týden, kdy bylo zasláno pouze několik hlášení, což vypovídací schopnost o tomto týdnu snižuje.

Průběh rojení v ČR dle nadmořských výšek

Graf CR

Silné odchyty v lokalitách postižených suchem

Do 23. týdne byl dle zaslaných odchytů zjištěn silný stupeň odchytu l. smrkového v 9 okresech. Ve Zlínském kraji to bylo v okrese Zlín, v Ústeckém kraji v okresech Děčín a Teplice. V Plzeňském kraji silného stupně odchytu dosáhl okres Klatovy. V Olomouckém kraji dosáhl silného stupně odchytu okres Přerov. Tento region je také zasažen přetrvávajícím suchem, podle serveru Intersucho.cz je zde velká část zasažena výrazným až extrémním suchem. Také Moravskoslezský kraj zaznamenal silný stupeň odchytu, a to v okresech Bruntál a Frýdek-Místek. Celý tento kraj je vážně ohrožený suchem, což se negativně odráží na zdravotním stavu porostů a dále to ovlivňuje kůrovcovou situaci. Podle serveru Intersucho.cz je ve velké části okresů Bruntál a Opava extrémní nebo výjimečné sucho. Tento stav přetrvává od loňského června a na rozdíl od zbytku republiky nebyl zmírněn ani v zimě. Ke zlepšení došlo letos v březnu, od té doby se sucho opět navrací k nejhoršímu stupni. V Jihomoravském kraji bylo dosaženo silného stupně odchytu v okrese Blansko, a to hned prvním odchytem na jedné lokalitě. Zbylé odchyty nepřesáhly 800 ks. Příčinou bylo umístění lapače do blízkosti kůrovcového ohniska. Druhá lokalita vykazuje minimální odchyty. V Královéhradeckém kraji zaznamenal silný stupeň odchytu okres Trutnov.

Průběh rojení v jednotlivých krajích dle nadmořských výšek

Graf Jihocesky

Graf Jihomoravsky

Graf Karlovarsky

Graf Kralovehradecky

Graf Liberecky

Graf Moravskoslezky

Graf Olomoucky

Graf Pardubicky

Graf Plzensky

Graf Stredocesky

Graf Ustecky

Graf Vysocina

Graf Zlinsky

Dosavadní vývoj počasí

Graf průměrných denních teplot a sumy denních srážek využívá data z meteostanice Višňová, okres Příbram, cca 230 m n. m. Denní teploty a srážky tedy pochází ze stanice v nižší nadmořské výšce. Při dalších hodnoceních budeme využívat stanice i z jiných krajů a nadmořských výšek.
Trend počasí ale bude pravděpodobně podobný. K prvnímu výraznějšímu oteplení došlo na začátku dubna, vzápětí se ale na celý zbytek měsíce ochladilo, což bylo pro lesníky pomocí ve zbrzdění rojení kůrovce. K výraznějšímu ochlazení došlo opět v půlce května a také ke konci května, kdy byly zaznamenány i vyšší srážky. Na jiných stanicích to jistě vypadalo jinak, avšak pro hrubou orientaci to jistou informaci o průběhu počasí ve vztahu k rojení kůrovce dává.

Průměrné letošní teploty a srážky z meteostanice Višňová, okres Příbram, cca 230 m n. m.

Pocasi

Co z dosavadních výsledků vyplývá?

Podle dosavadních výsledků situace rojení l. smrkového nevykazuje vyloženě nepříznivý trend. Vývoj počasí rojení zbrzdil a časově rozvolnil. Pro další průběh rojení bude ale opět rozhodující počasí během následujících měsíců. Zatím je situace obdobná jako v minulém roce, ale oteplení a sucho z minulého roku nám ukázalo, že stále není vyhráno, nebezpečí kůrovcové gradace stále hrozí, je vysoké a celková situace může být koncem roku ještě horší než loni.

Autoři:

Ing. Marie Zahradníková
Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
LOS VÚLHM, v. v. i.
E-mail: zahradnikova@vulhm.cz

 


méně
 • MZ
 • Hlavní partner projektuVLS-1
 • LCR logo
 • AK
 • stora-enso1
 • PEFC1
 • CM_logo
 • APHA_logo
dot